Giá trị cốt lõi

Để “chinh phục tầm cao”, HUY HOANG ITI xây dựng một hệ thống vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố

chuyên nghiệp

Giá trị cốt lõi  Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình

Giá trị cốt lõi  Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình

Giá trị cốt lõi  Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản

Giá trị cốt lõi  Tôn trọng phẩm giá của người khác

Giá trị cốt lõi  Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực

Giá trị cốt lõi  Là một công dân có trách nhiệm

Uy tín

Giá trị cốt lõi  Chính xác trong thông tin

Giá trị cốt lõi  Chính trực trong kinh doanh

Giá trị cốt lõi  Thẳng thắn trong trao đổi

Giá trị cốt lõi  Đối xử công bằng

Hiệu quả

Giá trị cốt lõi  Chính xác trong thông tin

Giá trị cốt lõi  Chính trực trong kinh doanh

Giá trị cốt lõi  Thẳng thắn trong trao đổi

Giá trị cốt lõi  Đối xử công bằng

Đổi mới

Giá trị cốt lõi  Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình

Giá trị cốt lõi  Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình

Giá trị cốt lõi  Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản

Giá trị cốt lõi  Tôn trọng phẩm giá của người khác

Giá trị cốt lõi  Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực

Giá trị cốt lõi   Là một công dân có trách nhiệm

Hội nhập

Giá trị cốt lõi  Chính xác trong thông tin

Giá trị cốt lõi  Chính trực trong kinh doanh

Giá trị cốt lõi  Thẳng thắn trong trao đổi

Giá trị cốt lõi  Đối xử công bằng

© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®